Skip to main content

Autosalon BMW Praha – Vysočany

 

Objekt autosalonu má nepravidelný tvar a sestává ze dvou komunikačně propojených bloků. Hlavní blok autosalonu má maximální půdorysné rozměry 66,0×21,5 m s výškou atiky nad 2.NP 8,350 m upraveného terénu. V hlavním bloku je navrženo prodejní Showroom spolu s kancelářemi a sociálním zázemím pro personál a pro zákazníky. Tato část objektu je z hlediska materiálového řešena jako zděná budova s velkou částí prosklených fasád kombinovaných s plnými hladkými fasádami. Zastřešení je tvořeno plochými tepelně izolovanými střechami, ze kterých vystupují přes obvod objektu římsy s nepravidelnými velikostmi přesahů. Vybrané vnitřní nosné stěny vystupují z fasády objektu a mají za úkol roztříštit strohý obdélníkový ráz prvního bloku. Vstupy do této části objektu jsou tvořeny prosklenými dveřmi s automatickým či manuálním otvíráním.

Druhý blok objektu má rozměry 34,5×48,0 m s výškou atiky 6,5 m od upraveného terénu. Blok objektu je řešen jako skladovací a garážový prostor. Z tohoto důvodu jsou zvoleny ocelové nosné prvky jako rámová konstrukce haly. Celá tato část bude opláštěna tepelně izolačními panely s jemnou vodorovnou profilací. Do fasádních panelů jsou navrženy výplně otvorů obdélníkových tvarů vždy s částí fixní a další částí výklopnou. Střecha je plochá se sklonem max 3°. Hydroizolační souvrství střech objektu bude provedeno ze svařovaných folií.

Objekt prodejny a kancelářského zázemí je konstrukčně navržen jako zděný stěnový systém kombinovaný se skeletem. Stropní konstrukce budou tvořeny monolitickými obousměrně pnutými deskami.

Skladová hala a menší sklady jsou navrženy jako ocelová rámová konstrukce, rámy jsou vetknuty do základových patek. Zavětrování objektu haly je řešeno ztužidly. Hala je od prodejních prostor oddilatována. Opláštění haly je uvažováno PUR panely. Dvoupodlažní vestavby skladové haly a skladů jsou navrženy s ocelobetonovými stropy.