Skip to main content

Smuteční síň – Břeclav

Naše kancelář zpracovávala pro firmu F&K&B, a.s. projektovou dokumentaci na obřadní síň. Dokumentace byla zpracována ve třech stupních (DSP, DPS a dílenská dokumentace). Autorem dřevěné konstrukce střechy je Ing. Lukáš Krbec – A2 Timber s.r.o.

Objekt obřadní síně je navržen jako součást lokality hřbitova. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt nepravidelného tvaru. Objekt je rozdělen na dvě částí. Hlavní je tvořena samotnou smuteční síní s vestavbou hudební síně.

K hlavnímu objektu smuteční síně náleží ještě další objekty. Jedná se o vstupní portál, sloupovou předsíň a přístřešek v rámci provozního dvora. Přístřešek má půdorys téměř čtvercový. Oproti tomu vstupní portál má nepravidelný parabolický tvar.

Zastřešení smuteční síně je řešeno skořepinu s pevnou šířkou podstavy a s proměnnou  výškou  od severovýchodu k  jihozápadu.  Na severovýchodě v nejvyšší části oblouku je prosklená štítová stěna, rozdělená sadou sloupků, uprostřed přerušené hmotou katafalku. Na jihozápadní straně se pak dřevěná skořepina opírá do železobetonové konstrukce vstupního portálu. Hlavním nosným prvkem dřevěné skořepiny jsou příčné ramenáty kladené v kroku 3,0 m, každý respektuje svým tvarem tvar skořepiny. Po délce jsou jednotlivé ramenáty zajištěny dřevěnou skořepinou v celé ploše střechy a dále se opírajícím do železobetonu na jihozápadě.

Konstrukce vstupní předsíně s hudební tribunou je monolitická, podpíraná stěnami a sloupy. Do této konstrukční části se opírají rámy dřevěné skořepinové střechy. Přenáší silové účinky střechy do základů a zajišťuje stabilitu střechy.

Hlavní vstup do smuteční síně z exteriéru tvoří vstupní portál jako součást fasády. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci, která je tvořena svislou monolitickou stěnou, která plynule přechází do betonové vodorovné desky. Přechod tak tvoří parabolu. Ze zadní strany je zakřivená část portálu přisypána zeminou se zelení.

Na jihozápadě před vstupem do objektu smuteční síně je sloupová předsíň. Jedná se o kolonádu, která je řešena jako monolitická deska na ocelových členěných sloupcích, v nichž bude instalováno osvětlení.

Na severovýchodní straně technického zázemí smuteční síně je situován přístřešek pro auta, jež je součástí provozního dvora. Přístřešek je jednou stranou pevně spojen s hlavním objektem. Konstrukčně se jedná o monolitickou stropní desku podepřenou bodově v rozích subtilními ocelovými sloupky a na jedné straně uložené do drážky obvodového zdiva.